Игуаната е защитен вид по CITES (САЙТЕС) http://www.cites.org/   Международнатa конвенция, регулираща международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. За България е в сила от 1991 г. По тази причина, всеки притежател на игуана е длъжен, в 14 дневен срок от придобиването ѝ, да я регистрира в съответното РИОСВ.

1. Задължително трябва да притежавате документ за придобиване на животното.

2. Задължително трябва да носите 6 снимки – 3 бр. до измервателна ролетка, така че да се вижда дължината в сантиметри – игуаната в цял размер – отгоре, от ляво и от дясно, и 3 бр. снимки на главата – отпред, от ляво и от дясно.

2.1. Ако имате поставен чип на игуаната, снимки не ви трябват. Носите документа издаден ви при чипиране.

3. Попълва се заявление за регистрация. За района на гр. София – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, работното им време е – понеделник – петък: от 9:00 до 17:30; обедна почивка : от 12:30 до 13:00

Заявление за регистрация по САЙТЕС

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Чл. 90. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) На регистрация подлежат всички екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и B от Регламент 338/97, с изключение на:

1. хранителни продукти, получени от тях;

2. видове – предмет на Закона за лова и опазване на дивеча;

3. цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми;

4. дребни кожени изделия;

5. риби;

6. екземпляри от видове по чл. 57, т. 5, буква „а“ от Регламент 865/2006.

(2) Екземплярите от видове съгласно приложения А и B от Регламент 338/97, за които е издадено разрешително за внос и за които има оригинално разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадено от трета държава, се регистрират служебно от регионалните инспекции по околната среда и водите без заявление на собственика по реда на чл. 92.

(3) В седем дневен срок от получаването на документите по ал. 2 на Министерството на околната среда и водите изпраща копия от тях в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за регистрация.

Чл. 91. (1) (Предишен текст на чл. 91, изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната регионална инспекция по околната среда и водите по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра – юридическо лице.

(2) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Регистрационната карта по ал. 1 може да бъде два типа:

1. за регистриране на единични екземпляри;

2. за регистриране на група екземпляри.

(3) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Картата по ал. 2, т. 2 се използва само за групи екземпляри от видове по приложения А и B от Регламент 338/97, при които индивидуалното маркиране е невъзможно.

(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Регистрационна карта не се издава в случаите, когато за екземплярите е издаден сертификат съгласно чл. 8, т. 3 и чл. 9, ал. 2, буква „б“ от Регламент 338/97 на името на собственика.

Чл. 92. (1) (Доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За регистрацията по чл. 91собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове по приложения А и B от Регламент 338/97 внася в регионалната инспекция по околната среда и водите заявление, в което посочва:

1. (доп. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) лични данни – за физически лица, за български юридически лица – наименование, седалище, адрес и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците, а за чуждестранните юридически лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;

2. данни за екземпляра – вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);

3. адрес на отглеждане – при придобиване на жив екземпляр;

4. начин на придобиване – внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Към заявлението по ал. 1 в зависимост от случая се прилагат:

1. документи, указващи законния произход на екземпляра:

а) оригинален документ за регистрация, издаден от съответната регионална инспекция по околната среда и водите – при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2;

б) документ за регистрация от друга държава – членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава;

в) оригинален валиден сертификат за екземплярите, издаден на името на продавача съгласно чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97, и документ за продажбата на екземпляра;

г) копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава;

д) фактура по чл. 102б, ал. 3, буква „к“;

е) оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му;

2. информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката;

3. номер на регистрирана дейност по чл. 97, ал. 1 и 2.

Чл. 93. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Регионалните инспекции по околната среда и водите издават документа за регистрация по чл. 91 в срок до 5 работни дни от постъпване на документацията по чл. 90, ал. 3 и в срок до 20 работни дни при необходимост от проверка за уточняване на вида или обстоятелствата по придобиването на екземпляра в случаите на постъпване на заявление по чл. 92.

Чл. 94. (1) (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Собственикът на регистриран екземпляр е длъжен писмено да уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите при:

1. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра – смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра;

2. унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.

(2) Регионалните инспекции по околната среда и водите:

1. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) отразяват промените по ал. 1 в регистъра по чл. 95 и в документа за регистрация по чл. 91;

2. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) издават нов документ за регистрация в случаите по ал. 1, т. 1 и т. 2;

3. уведомяват Министерството на околната среда и водите за случаите на кражба или изгубване на екземпляр или документ за регистрация.

……………

Чл. 102б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Лицата, които извършват търговски сделки с екземпляри от видове по чл. 70, са длъжни да притежават и при поискване от контролните органи да представят документ, доказващ законния им произход.

(2) В случаите на регистрация по чл. 90 лицата по ал. 1 представят регистрационна карта, издадена съгласно чл. 91.

(3) Извън случаите по ал. 2 лицата по ал. 1 представят в зависимост от случая:

а) копие от разрешително или сертификат за реекспорт по CITES, издадени от трета държава;

б) копие от фитосанитарен сертификат, издаден от трета държава, когато съгласноКонвенцията такъв се използва вместо разрешително по CITES;

в) копие от разрешително за внос по чл. 4, ал. 1 и 2 от Регламент 338/97;

г) сертификат по чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97;

д) документ, доказващ законния произход на екземплярите съгласно Приложение B от Регламент 338/97, в случай че са придобити на територията на Европейската общност;

е) разрешително по чл. 49 за видовете съгласно приложения № 3 и № 4;

ж) оценителен протокол по чл. 110, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча или разплащателен протокол по чл. 112, ал. 1, т. 2 от същия правилник;

з) документи по Закона за рибарството и аквакултурите, ако екземплярите са придобити чрез риболов;

и) копие от документ за регистрация на дейността по чл. 97, ал. 1;

к) фактура за покупка на отгледаните на затворено или култивирани екземпляри, в случай че търговецът не е производител, а в останалите случаи – декларация от производителя, че продадените екземпляри са отгледани на затворено или са култивирани;

л) документ по чл. 108.

(4) В случаите по ал. 3, буква „в“ задължително се представят и съответните документи по ал. 3, буква „а“ или „б“.

(5) При непредставяне на документацията по ал. 2 и 3 контролният орган задържа екземплярите и ги изпраща в спасителен център по чл. 71, ал. 2, като изисква от продавача да представи съответните документи в срок 10 дни от извършване на проверката, като:

1. при непредставяне на документите в 10-дневния срок екземплярите се отнемат в полза на държавата;

2. при представяне на документите по ал. 1 екземплярите се връщат на собственика, след като заплати разходите, направени от спасителния център по тяхното настаняване и отглеждане.

………………

Чл. 128в. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За други нарушения на този закон, на Регламент 338/97 и Регламент 865/2006, ако извършеното не съставлява престъпление, физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Кам­пания по регис­т­рация на диви животни, отг­леж­дани извън зоологически градини, спасителни цен­т­рове и цен­т­рове за отг­леж­дане на защитени видове стар­тира еко минис­тер­с­т­вото. Соб­с­т­вениците на диви животни следва да ги регис­т­рират, съг­ласно изис­к­ванията на чл. 22 и чл. 22 а от Закона за защита на живот­ните. Регис­т­рацията се извър­шва в съот­вет­ната Регионална инс­пек­ция по окол­ната среда и водите (РИОСВ). Досега същес­т­вуващата регис­т­рация не се отменя. Всички диви животни, които вече са регис­т­рирани, не под­лежат на пререгис­т­рация. Соб­с­т­веникът не зап­лаща такса за регис­т­рация. Срокът за регис­т­рация без сан­к­ции е 31.12.2013 г., а след изтичането му регис­т­рация ще се извър­шва, след зап­лащане на посочената в Закона за защита на живот­ните глоба.

Новоп­ридобити животни се регис­т­рират в съот­вет­ната РИОСВ до 14 работни дни след придобиването им. Регис­т­рират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички мор­фологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див сис­тематичен вид.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Собственикът на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, с изключение на тези по чл. 21, ги регистрира в регионалната инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от придобиването им.

(2) Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Отглежданите видове се отнемат в полза на държавата, когато няма специално разрешително от Министерството на околната среда и водите.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите определя с наредба условията за отглеждане на дивите животни по ал. 1 и 2, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.

Чл. 22а. (Нов – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) (1) За регистрацията по чл. 22, ал. 1 регионалните инспекции по околната среда и водите издават регистрационни карти.

(2) Регистрационните карти съдържат:

1. име на собственика;

2. вид на отглеждания екземпляр;

3. пол и година на раждане/излюпване на екземпляра;

4. маркировка, ако такава е налична;

5. адрес, на който се отглежда екземплярът;

6. документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;

7. номер на разрешителното, когато такова се изисква по реда на чл. 22, ал. 2.

(3) При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.

Заявление за регистрация по ЗЗЖ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

НАРЕДБА № 41 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ, РАЗВЪЖДАТ И/ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ, КЪМ ПАНСИОНИ И ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ

Раздел XI.
Минимални изисквания към зоомагазини и развъдници при отглеждане, размножаване и продажба на зелена игуана (Iguana iguana)

Чл. 56. Терариумите за игуани трябва да имат:

1. достатъчна височина, необходима за осигуряване място за катерене на този дървесен вид;

2. парчета дърво или клони, които да дават възможност за катерене;

3. настилката трябва да е от торф, специално предназначен за отглеждане на влечуги, или изкуствена трева; не се допуска използването на котешка тоалетна и строителен пясък;

4. формирани зони с различни температури;

5. осигурени отопление и осветление – източници на светлина с пълен спектър.

Чл. 57. (1) На достигналите зрелост екземпляри храната трябва да включва нарязани пресни зеленчуци (представляващи до 80 – 90 % от диетата) и малки количества плодове, предоставяни поне веднъж дневно.

(2) Младите индивиди на всеки 10 – 14 дни трябва да бъдат хранени два пъти дневно с добавка на живи насекоми.

Чл. 58. (1) Игуаните се отглеждат самостоятелно.

(2) Като изключение от ал. 1 се допуска отглеждането на един мъжки и два женски индивида, при условие че мъжкият се отделя по време на размножителния период.

(3) Всяко въвеждане на нов индивид в терариума се извършва постепенно с период на адаптация.

(4) Младите игуани с еднакъв размер могат да формират социални групи и да се отглеждат заедно, като при достигането на полова зрялост се разделят.

error: Content is protected !!